Träd i stadsmiljö

 

2050 kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer och en av städernas största miljöutmaningarna kommer att vara kvalitén på den luft vi andas.

Fina luft partiklar, PM (Particulate matter), som förorenar vår luft förorsakar 3,2 miljoner dödfall per år i hela världen. Luftpartiklar mäts i µm och partiklar mindre än 2,5 µm (PM 2,5) är de mest skadliga. Även om problemet med förorenande luftpartiklar är mindre i vår del av världen, än t. ex. i östra och södra Asien,  så är problemen tillräckligt stora för att tas på alvar. WHO rekommendation är att luften ska innehålla mindre än 20 mikrogram per kubikmeter  (µg/m3) PM 10 och mindre än 10 µg/m3 PM 2,5. I Skandinavien har vi omkring 1-30 µg/m3 PM 2,5. Vetenskapliga bevis för luftpartiklarnas negativa inverkan på vår hälsa är starka, inte minst vad gäller hjärt- lungsjukdomar. Undersökningar har visat att för varje 10 µg/m3 PM 2,5 ökar dödligheten i hjärt- lungsjukdomar med 9 procent.

Ett annat problem i våra städer är att luften är för varm på sommaren och påverkar invånarnas hälsa negativt. Naturligtvis är varmare områden, såsom centrala Afrika och södra Asien hårdare drabbade än vad vi i Skandinavien är, men vi har haft värmeböljor som drabbat norra Europa med dödfall som följd. Problemet lär inte bli mindre med den globala uppvärmningen.

Kan naturen hjälpa oss att hantera dessa båda problem? Kan träd och annan vegetation hjälpa till att reducera mängden smutspartiklar i vår luft och sänka temperaturen när det är som varmast.
Studier har visat att träd filtrerar luften. Mängden förorenande luftpartiklar reduceras när luften passerar genom trädkronan, genom att partiklarna fastnar i lövens vaxlager, eller kutikula. En del fastnar för gott och en del tvättas av vid regn och förs ner till jorden. Den största reduktionen av partiklar sker inom 30 meter från trädet och kan vara mellan 7 och 24 procent. Vid längre avstånd än 300 m från trädet är reduktionen av partiklar mycket liten.

Träd och annan vegetation kan sänka extrema temperaturer på två sätt. Vegetationen ger skugga, vilket hindrar solstrålarna att träffa underliggande ytor och på så sätt förhindras ackumulering av värme som sedan frigörs. Träd som ger en större skugga är mer effektiva än annan vegetation.
Träden utsöndrar vatten vid fotosyntesen, vilket i princip betyder att en del av solenergin går åt till att förvandla vatten från flytande form till gasform.
Både skuggan och utsöndringen av vatten kan märkbart sänka temperaturen. Den kylande effekten varierar mellan 0,4 C och 3,0 C, beroende på platsen och tiden på dagen. Även här gäller att den största effekten har man inom en 30 meters radie från trädet.

Nu har vi bara tittat på trädens positiva inverkan på luftföroreningar och temperatur. Till detta kan läggas trädens och annan vegetations positiva inverkan på angränsande fastigheters värde, invånarna fysiska och mentala hälsa, biologisk mångfald, jorderosion och dagvattenhantering.
Som det nu är kämpar städerna med att bibehålla det bestånd av träd som man redan har, medan beståndet i stället borde öka. I synnerhet som undersökningar har visat att trädplantering i städer kan var ett kostnadseffektivt sätt att förbättra luftkvalitén.

Planting Healthy Air

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer …